PRIVACYVERKLARING POORTERSHOES

Indien u persoonsgegevens verstrekt aan het Poortershoes, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

 1. Verantwoordelijke

  Poortershoes, gevestigd aan Oosterweg 13, 9724 CA Groningen, 050-3131144, info@poortershoes.nl, KvK 02033242, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

 2. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

  – voor- en achternaam
  – adresgegevens
  – telefoonnummer(s)
  – e-mailadres
  – bankgegevens
  – geboortedatum
  – Stadjerspasnummer
  – KvK en BTW nummer

 3. Voor welk doel hebben we uw gegevens nodig?

  – informatieverstrekking
  – aan- en afmelding van een cursus/activiteit
  – de administratieve afhandeling bij betalingen van cursusgelden
  – het bijhouden van presentie tijdens de cursussen
  – overdracht naar de docent van de cursus/activiteit
  – overmaken van gelden
  – facturering
  – aanlevering van goederen en diensten
  – vrijwilligersadministratie

 4. Bewaartermijnen

  Het Poortershoes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en hanteert een standaard bewaartermijn van 2 jaar.

 5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

  Ter bescherming van uw gegevens heeft het Poortershoes passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. De gegevensverwerking is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

 6. Gegevensverstrekking aan derden

  Het Poortershoes geeft uw persoonsgegevens slechts door aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de relatie.

  Het Poortershoes geeft persoonsgegevens van deelnemers aan cursussen niet door aan derden.
  Uitgezonderd:
  – Uw Stadjerspas nummer om te kunnen declareren bij de Gemeente Groningen
  – Bij het niet voldoen van cursusgelden. 

 7. Inzagerecht, verwijdering, vragen klachten

  – U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
  – U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  – Indien u klachten heeft over de wijze waarop uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandeld worden dan kunt
  u contact opnemen met het Poortershoes.

 8. Wijzigingen

  Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.poortershoes.nl bekend gemaakt.